Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2017

Čestným předsedou poroty byl doc. RNDr. Ivan Novotný, CSc.

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Lenka Kubíčková, Katedra fyziky nízkých teplot, Laboratoř Mössbauerovy spektroskopie, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Relaxivita magnetických nanočástic oxidů železa obsahujících diamagnetické kationty

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Pavel Michal, Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

název práce: Použití Ramanovy optické aktivity ke studiu interakce rozpuštěné látky s rozpouštědlem

  • Mgr. Adam Pruška, Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Justus-Liebig Universität Giessen; práce obhájena na Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně

název práce: Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Patrik Fagan, Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

název práce: Studium projevů optické aktivity drog na bázi alkaloidů a jejich derivátů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Ultrarychlá kontrola volných elektronů pomocí jejich interakce s elektromagnetickým polem femtosekundových laserových pulzů

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Erik Andris, Katedra organické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Kryogenní vibrační spektroskopie hypervalentních sloučenin železa

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • Mgr. Jan Voráč, Ph.D., Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

název práce: massiveOES: open source software ke zpracování molekulárních spekter

  • RNDr. Stanislav Musil, Ph.D., Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i

název práce: Generování těkavých specií přechodných kovů pro analytickou atomovou spektrometrii

 

Abstrakta oceněných prací jsou k dispozici v Bulletinu č. 178.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005