Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 

      Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje každoročně soutěž pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie, a to ve dvou kategoriích:

  • A - diplomové práce
  • B - publikované původní práce, resp. soubor prací

 

Soutěž spolupořádá Fakulta chemicko-technologická univerzity Pardubice

 

V obou kategoriích jsou předložené práce oponovány. Součástí soutěže je prezentace výsledků práce Hlavnímu výboru Spektroskopické společnosti JMM, která je spolu s oponentskými posudky podkladem pro hodnocení prací. V každé kategorii jsou vyhod­noceny 3 nejlepší práce; s oceněním je spojena finanční odměna až ve výši 10 000 Kč (pro kategorii A), pro kategorii B se jedná o finanční odměnu až 30 000 Kč. O uskutečnění soutěže roz­hodne Předsednictvo hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM podle počtu přihlášených prací.

 

Výsledky jednotlivých ročníků soutěže

 

Vyhodnocení minulých ročníků, včetně abstrakt oceněných prací, byla uveřejněna ve starších číslech Bulletinu SSJMM

 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie pro rok 2023

 

Podmínky účasti v soutěži za rok 2023

Kategorie A - diplomové práce:  Práce vznikla v rámci studijního programu české vysoké školy a byla obhájena v roce 2022 nebo 2023.

Kategorie B - publikované práce a jejich soubor:  Autor musí dosáhnout v roce 2022 nejvýše 35 let (rok narození 1987 a později). Soutěžící musí mít na soutěžní práci, resp. alespoň na polovině prací v souboru afiliaci českého pracoviště a všechny práce musí být prokazatelně přijaté k publikaci ke dni uzávěrky soutěže.

V obou kategoriích nelze přihlásit práce už dříve v této soutěži prezentované (včetně prezentace jiným spoluautorem).

 

Nezbytnou podmínkou účasti v soutěži je ústní prezentace práce na veřejné části zasedání Hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM, která za spoluorganizace Ústavem environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice proběhne předběžně 25. 1. 2024  v Pardubicích. V případě, že situace neumožní prezenční konání schůze, prezentace proběhnou dálkově vhodnou elektronickou formou.

O uskutečnění soutěže v jednotlivých kategoriích roz­hodne Předsednictvo hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM podle počtu přihlášených prací. Pokud se soutěž neuskuteční, přihlášené práce se mohou zúčastnit soutěže v následujícím roce i pokud by nesplnily časová kritéria pro obhajobu, resp. věk soutěžícího. V obou kategoriích jsou na přihlášené práce předem vypracovány posudky, po jednom na diplomové práce v kategorii A a po dvou na práce v kategorii B. Souhrny soutěžních prací a posudky budou soutěžícím i porotě k dispozici při zahájení prezentací ve formě sborníku. Předsednictvo Hlavního výboru SSJMM si v případě velkého počtu přihlášených vyhrazuje právo provést výběr soutěžících pro ústní prezentaci.

Hlavní výbor SSJMM má právo na základě kvality příspěvků rozhodnout o počtu udělených cen či o jejich redukci.

Přihlášky se podávají pouze elektronicky (formuláře níže) a jejich uzávěrka  je 15. října 2023.

Případné další informace podá 

doc. Ing. Antonín Kaňa, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6

tel. 220 445 057

antonin.kana@vscht.cz

 

Součástí přihlášky musí být

Pro kategorii A:

 

ONLINE FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY - KATEGORIE A - registrace byla uzavřena

Přihlášením do soutěže a odesláním vyplněného formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Pro kategorii B:

  • souhrn práce/souboru prací a v případě souboru prací také seznam jednotlivých prací, v elektronické podobě - templát ke stažení
  • práce v elektronické formě
  • prohlášení zástupce spoluautorů o podílu soutě­žícího na předložené práci a kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefon) na uvedené spoluautory, česky nebo anglicky

Prohlášení spoluautorů - česká verze

Prohlášení spoluautorů - anglická verze

 

ONLINE FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY - KATEGORIE B  - registrace byla uzavřena

Přihlášením do soutěže a odesláním vyplněného formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.