Grant SMMS

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie (dále „Grant SMMS“) na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie. Cestovní grant je určen na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí uchazeče na konferenci (prezentace přednášky nebo plakátového sdělení).

 

Vyhlášení soutěže o grant SMMS 2024

 

Podmínky pro uchazeče:

- uchazeč musí být mladší 35 let v den uzávěrky přihlášek; v případě rodiče, který přerušil profesionální činnost

  kvůli rodičovské dovolené, lze zvýšit věkovou hranici o 2 roky za každé dítě,

- adresa hlavního pracoviště uchazeče musí být v České republice,

- abstrakt příspěvku se musí týkat separačních metod nebo hmotnostní spektrometrie.

 

Přihláška do soutěže musí obsahovat:

- životopis uchazeče (včetně data narození),

- přílohy dokazující kvalitu uchazeče (publikované práce, dizertační práce, ocenění aj.),

- doporučující dopis, např. od vedoucího disertační práce nebo od vedoucího pracoviště,

- abstrakt prezentace,

- název, datum a místo konání konference,

- zdůvodnění (rozpis) celkových požadovaných nákladů v Kč.

 

Přihláška obsahující výše uvedené body v jednom pdf souboru musí být zaslána na adresu: immss(at)spektroskopie.cz do 30. listopadu 2023, v předmětu e-mailu prosím uveďte “Grant SMMS”.

 

Další podmínky:

 1. Uchazeč se zavazuje, že nepřijme pro stejný účel finanční podporu z jiných zdrojů.
 2. Uchazeč nezískal grant SMMS v minulosti.
 3. Příjemce grantu je povinen nakládat s poskytnutými finančními prostředky s maximální úsporností; týká se to zejména cestovních nákladů a nákladů na ubytování. V případě nepřiměřených požadavků může být sníženo hodnocení projektu nebo navrženo krácení uznaných nákladů na obvyklou úroveň v daném místě a čase.
 4. Nejpozději do 1 měsíce po skončení konference je příjemce grantu povinen poskytnout vyúčtování konference v souladu se schváleným grantem, případně řádně vysvětlit drobné odchylky oproti schválenému plánu.
 5. Příjemce grantu se zavazuje, že dodá krátký příspěvek do Bulletinu SSJMM (zprávu o konferenci).

 

Hodnocení:

 1. Komise pro hodnocení má 5 členů. Členy hodnotící komise jsou předseda sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM (předseda hodnotící komise), 2 předsedající organizačního výboru HPLC 2017, předseda OSCHE a 1 člen pracovního výboru sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM. Členové komise budou se všemi údaji uchazečů zacházet důvěrně.
 2. Při určení pořadí bude komise zohledňovat zejména následující hodnotící kritéria: kvalita uchazeče s ohledem na délku jeho vědecké kariéry, kvalita abstraktu zaslaného příspěvku, kvalita zvolené konference a finanční náročnost požadovaného grantu. Budou upřednostněni uchazeči, kteří tento grant neobdrželi v posledních 3 letech.
 3. Každý z členů hodnotící komise určí pořadí uchazečů v souladu s hodnotícími kritérii.
 4. V případě střetu zájmu člen hodnotící komise uchazeče neposuzuje, např. v případě spoluautorství nebo jiného střetu zájmu.
 5. Komise rozhodne o udělení grantu uchazečům podle výsledného pořadí, které bude určeno pro každého uchazeče jako průměr pořadí od hodnotících členů komise.
 6. Uchazeči budou proplaceny prokázané a uznané náklady na cestu a ubytování, konferenční poplatek a diety. Pokud celkové náklady překročí původně schválenou částku, musí překročení nákladů schválit komise.
 7. Výsledky hodnocení budou oznámeny na webu spektroskopie.cz, a vybraným uchazečům také e-mailem nejpozději do 21. prosince 2023.

 

Výsledky soutěže o grant SMMS z předchozích let