Cena Vladimíra Hanuše

 

Podmínky a pravidla soutěže:

1. V práci mohou být použity jakékoliv metody experimentálního a teoretického výzkumu, důležitá část však musí být experimentální a musí využívat metod hmotnostní spektrometrie.

2. Přihlásit práci může pouze korespondující autor, jehož adresa je v České republice.

3. Jeden korespondující autor může přihlásit pouze jednu publikovanou práci v jednom ročníku soutěže.

4. Práce musí být do soutěže přihlášena do uzávěrky soutěže každoročně stanovené Spektroskopickou společností Jana Marka Marci na www.spektroskopie.cz, obvykle do konce února.

5. Do soutěže je možné přihlašovat práce publikované v uplynulých třech letech (tzn. do soutěžního ročníku 2024 je možné přihlásit práce publikované v období od 1.1.2021 až do uzávěrky soutěže, t.j. do 4.3.2024). Za publikovanou je pro účely soutěže považována práce s kompletními bibliografickými údaji (rok vydání, číslo ročníku, číslo svazku, strana/číslo článku). Pro určení roku vydání jsou rozhodující bibliografické údaje, nikoli datum zveřejnění např. na webu. Do soutěže je možné přihlásit i práce, které jsou v den uzávěrky souteže již veřejně přístupné ve své finální podobě (tj. po korekturách).

6. Práce, které soutěžily v minulých ročnících, mohou být, s výjimkou vítězných publikací, do soutěže přihlášeny znovu.

7. Přehledové články nebudou do soutěže přijímány.

8. Práce, splňující formální pravidla, budou předány členům hodnotící komise. Na základě jejich hodnocení bude vybrána vítězná práce (viz níže Pravidla pro rozhodování o udělení Ceny Vladimíra Hanuše), která získá Cenu Vladimíra Hanuše. Tato cena se skládá z finanční odměny ve výši 30 000 Kč a diplomu. Originál diplomu obdrží každý člen autorského kolektivu.

9. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na Škole hmotnostní spektrometrie (místo a datum konání bude každoročně upřesněno na www.spektroskopie.cz).

10. Peněžitou odměnu přebírá korespondující autor, který rozhoduje o následném přerozdělení finanční odměny v rámci autorského kolektivu. Korespondující autor dostane možnost přednést přednášku o vítězné práci na Škole hmotnostní spektrometrie, nebo může tuto možnost delegovat na někoho ze spoluautorů.

 11. Práce zasílejte emailem jako přílohu na adresu administrátora:  miroslav.polasek@jh-inst.cas.cz.

 

Sponzoři:

S Cenou Vladimíra Hanuše bude v daném roce svázáno jméno jediného sponzora. Logo sponzora a příslušné sponzorské informace budou publikovány na www.spektroskopie.cz, v Bulletinech SSJMM, AV ČR atd.

 

Pravidla pro rozhodování o udělení Ceny Vladimíra Hanuše

1. Cenu Vladimíra Hanuše uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM). Organizací soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše je pověřena sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM. Pravidla soutěže určuje, složení hodnotící komise (hodnotitele) a administrátora soutěže vybírá a se sponzory soutěže jedná pracovní výbor sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM.

2. Administrátorem soutěže je Miroslav Polášek z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

3. Úkolem administrátora soutěže je shromažďovat práce přihlášené do soutěže, posuzovat zda tyto práce vyhovují formálním pravidlům, práce vyhovující formálním pravidlům po uzávěrce soutěže předat členům hodnotící komise (hodnotitelům), ve stanoveném termínu od hodnotitelů shromáždit jejich hodnocení a dále postupovat podle bodů 6 až 8.

4. Administrátor soutěže se soutěže neúčastní, nepodílí se žádným způsobem na hodnocení přihlášených prací a nemá žádné zvláštní rozhodovací pravomoci týkající se organizace a udílení Ceny.

5. Každý hodnotitel obdrží po uzávěrce soutěže od administrátora soutěže soubor přihlášených prací, seřadí je podle kvality a oboduje je na stupnici od 0 (minimum) do 10 (maximum). Není podmínkou práce striktně seřadit, různé práce mohou, podle uvážení hodnotitele, obdržet stejný počet bodů. 

6. Hodnotitelé svá hodnocení jednotlivě předají pouze administrátorovi soutěže, který udělená bodová hodnocení sečte a výsledky, spolu s hodnoceními členů hodnotící komise, předá předsedovi sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM. Ten práci s nejvyšším počtem bodů vyhlásí za vítěznou. Pokud je do soutěže přihlášena práce předsedy sekce, administrátor mu nepošle hodnocení jednotlivých hodnotitelů, ale pouze průměrné  bodové hodnocení jeho práce.

7. Pokud je do soutěže přihlášena práce, jejímž spoluautorem je některý z hodnotitelů, postupuje se při hodnocení podle výše uvedených pravidel s tím, že tento hodnotitel svou vlastní práci k hodnocení nedostane kvůli střetu zájmů. Místo tohoto administrátor práci přidělí průměrný počet bodů od ostatních hodnotitelů.

8. V případě rovnosti počtu bodů na prvním místě proběhne druhé kolo hodnocení. V něm hodnotitelé, kteří nejsou ve střetu zájmů, od administrátora obdrží pouze dotčené práce a dají svůj hlas té, která je podle jejich názoru nejlepší. Vítěznou prací se pak stane ta, která obdržela nejvíce hlasů. V případě nerozhodného výsledku v druhém kole hodnocení bude komise rozšířena o hodnotitele náhodně vybraného z předsednictva sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM, který se soutěže neúčastní.

9. V případě, že se člen komise domnívá, že žádná práce nedosahuje minimální kvality potřebné pro udělení ceny, nevybere žádnou z prací a hodnocení neprovede. Pokud se tři nebo více členů rozhodne práce nehodnotit, soutěž bude zrušena pro nízkou kvalitu a cena nebude v daném roce udělena.

 

zpět