Cena Petra Sedmery

 

Podmínky a pravidla soutěže:

1. Do soutěže může být přihlášena taková práce, která se věnuje aplikacím nebo metodickému rozvoji NMR spektroskopie. V práci mohou být použity jakékoliv metody vedoucí k poznání struktury a dynamiky látek, ale důležitá část musí být experimentální a využívat nukleární magnetickou rezonanci (NMR).

2. Přihlásit práci může pouze korespondující autor, jehož adresa (afiliace) je v České republice.

3. Jeden korespondující autor může přihlásit pouze jednu publikovanou práci v jednom ročníku soutěže.

4. Práce musí být do soutěže přihlášena do uzávěrky soutěže, která byla pro rok 2024 stanovena na 15. března 2024.

5. Do soutěže je možné přihlašovat práce publikované v uplynulých třech letech (tj. do soutěžního ročníku 2024 je možné přihlásit práce publikované v letech 2021 – 2024). Za publikovanou je pro účely soutěže považována práce s kompletními bibliografickými údaji (rok, ročník, číslo svazku, strana) nebo práce, které jsou již veřejně přístupné ve své finální podobě na webových stránkách příslušného vědeckého časopisu.

6. Práce, které soutěžily v minulých ročnících, mohou být přihlášeny do soutěže znovu s výjimkou vítězných publikací.

7. Přehledové články nejsou do soutěže přijímány.

8. Práce, splňující formální pravidla, budou předány členům hodnotící komise. Na základě jejich hodnocení bude vybrána vítězná práce, která získá Cenu Petra Sedmery. Součástí ocenění je finanční odměna a diplom. Cenu tedy získává „vítězná práce“ (formulace na diplomu) a originál diplomu obdrží každý člen autorského kolektivu.

9. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci konference 37th NMR Valtice, konané v termínu 19. - 22. května 2024, kde korespondující autor dostane možnost přednést přednášku na téma vítězné práce.

10. Peněžitou odměnu přebírá korespondující autor, který rozhoduje o následném přerozdělení v autorském kolektivu. Korespondující autor může možnost přednesení přednášky delegovat na někoho ze spoluautorů.

11. Práce je možno zasílat jako přílohu na následující adresu:

Ing. Marek Kuzma, Ph.D.          kuzma@biomed.cas.cz

 

Pravidla pro rozhodování o udělení Ceny Petra Sedmery

1. Cenu Petra Sedmery uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM). Organizací soutěže o Cenu Petra Sedmery je pověřena sekce NMR spektrometrie SSJMM.

2. Každý člen hodnotící komise obdrží soubor přihlášených soutěžních prací, seřadí je podle kvality a oboduje na stupnici od 0 (minimum) do 10 (maximum). Různé práce mohou obdržet stejný počet bodů. Je tedy možné rozdělit práce do skupin podle kvality a v rámci skupiny práce již bodově nerozlišovat. Udělená hodnocení se následně sečtou a práce s největším počtem bodů obdrží cenu.

3. V případě rovnosti počtu bodů na prvním místě proběhne druhé kolo hodnocení, v němž hodnotitelé hodnotí úroveň pouze dotčených prací na prvním místě a dají svůj hlas té, která je podle jejich názoru nejlepší. Vítěznou prací se pak stane ta, která obdržela nejvíce hlasů.

4. Pokud bude do soutěže přihlášena práce, jejímž spoluautorem je člen hodnotící komise, postupuje se při hodnocení dle platných pravidel, ale dotčený člen komise o své vlastní práci nerozhoduje. Místo tohoto obdrží práce arbitrární počet bodů získaných jako průměr z počtu bodů, který ji přiřadili ostatní členové komise.

5. V případě, že se člen komise domnívá, že žádná práce nedosahuje minimální kvality potřebné pro udělení ceny, nevybere žádnou z prací a hodnocení neprovede. Pokud se tři či více členů rozhodne práce nehodnotit, soutěž bude zrušena pro nízkou kvalitu a cena nebude v příslušné kategorii v daném roce udělena.

 

Sponzoři:

S Cenou Petra Sedmery bude v daném roce svázáno jméno jediného sponzora. Logo sponzora a příslušné sponzorské informace budou publikovány na www.spektroskopie.cz, v Bulletinech SSJMM, AV ČR atd. Sponzorem Ceny Petra Sedmery je pro ročník 2024 společnost Teva Czech Industries, s.r.o..

 

zpět