RNDr. Stanislav Hilgard, CSc.  (1943 - 2016)

   Koncem letošního října odešla do nenávratna osobnost, která se valnou část svého života zabývala spektroskopií a je záhodno říci o něm spektroskopické obci něco podrobnějšího.

   Standu jsem poznal jako gymnaziálního studenta, když si zvyšoval svou pedagogickou kvalifikaci pro výuku chemie formou náslechů v tehdejší SVVŠ Ladislava Hanuse v Nuslích, kousek nad divadlem Na Fidlovačce v Praze 4. On se od svých spolužáků svými znalostmi dost nápadně lišil včetně vystupování, což mne okamžitě jako mladého učitele zaujalo. Jeho další cesta byla jasná, studium chemie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity, kde opět patřil v ročníku mezi nejlepší. Zvolil si specializaci analytická chemie. Po úspěšném ukončení studia se stal vědeckotechnickým pracovníkem katedry organické chemie mateřské fakulty. Jeho úkolem bylo měření UV, VIS, ale zejména infračervených spekter. Myslím, že spolupráce s Dr. Milanem Horákem, vědeckým pracovníkem tehdejšího Ústavu fyzikální chemie ČSAV, začala již během studií a samozřejmě se prohloubila ve vlastní profesi. Milan Horák jako externí učitel katedry organické chemie byl také zadavatelem problematiky Standovy externí aspirantury. Oba zároveň spolupracovali na přednáškách a cvičeních z fyzikálních metod v organické chemii, zejména pak v molekulové spektroskopii – v oblasti infračervených spekter. Podíl Standy na výzkumu i v pedagogickém vzdělávání postupně významně rostl.

   Když jsme v 70. letech začali realizovat ve spolupráci s Čs. spektroskopickou společností postgraduální kurzy v měření vibračních spekter, Standa Hilgard patřil od počátku k zakládajícím pracovníkům kurzů. Standa dlouhodobě tyto kurzy zahajoval úvodní přednáškou o základních pojmech ve spektroskopii a zároveň vedl praktická cvičení v měření infračervených spekter zejména plynů a kapalin i s aspektem kvantitativní analýzy. Protože v průběhu dlouholeté experimentální praxe se setkal s řadou přístrojů od původně nedokonalých až k nejmodernějším aparátům, byly jeho zkušenosti rozsáhlé a unikátní, takže jeho rady byly neocenitelné.

   Koncem 80. let jsme pravidelné postgraduální kurzy vibrační spektroskopie rozšířili o samostatný celek interpretace spekter. Standa měl jednak přednášky
z aplikace v organické chemii, vypracoval rozsáhlou pomůcku pro interpretační cvičení na organických látkách. Jeho přednášky a stejně tak poměrně rozsáhlá interpretační cvičení, jež dlouhodobě vedl - donedávna – byly významným přínosem pověstných kurzů a jeho svědomité, precisní prezentace a pedagogické působení byly u frekventantů oblíbené a vždy vysoce hodnoceny. Jeho hluboké znalosti v oboru se výrazně projevovaly i při vyhodnocování našich tradičních soutěží.

   Standa se výrazně zapsal svým působením do znalostí a zvyšování kvalifikace stovek frekventantů, kteří prošli našimi kurzy po desítky let. Jeho fundované, přitom taktní a noblesní vysoce kvalifikované vzdělavatelské účinkování je nezapomenutelné a bude spektroskopické obci chybět.

 

Bohuslav Strauch