Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.

Vladimír Sklenář se narodil 16. 4. 1951 v Brně v rodině lékaře. V roce 1974 absolvoval studium chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), kde také v roce 1975 získal titul RNDr. v oboru fyzikální chemie za práci tematicky zaměřenou na problematiku elektrochemie. NMR spektroskopií se Vladimír začal podrobněji zabývat na Ústavu přístrojové techniky (ÚPT) ČSAV v Brně, kam nastoupil v roce 1976. Zde se zaměřil na vývoj metod pulzní NMR spektroskopie. V roce 1984 obhájil na VUT v Brně dizertační práci na téma složených pulzů v NMR spektroskopii a získal titul CSc. v oboru aplikovaná fyzika.

V letech 1986 až 1987 Vladimír absolvoval postdoktorátní pobyt v Laboratoři chemické fyziky na National Institutes of Health v Bethesdě, MD, USA, kde se věnoval se spolupracovníky vývoji dvoudimenzionálních heteronukleárních metod a jejich aplikaci na studium struktury proteinů a nukleových kyselin. Po návratu na ÚPT vědecky spolupracoval s profesorkou Juli Feigon z University of California v Los Angeles, kde absolvoval řadu vědeckých pobytů v letech 1989 až 1995. Společné publikace byly věnovány studiu nukleových kyselin pomocí NMR spektroskopie, včetně fundamentální studie tvorby DNA triplexu v roztoku, která byla uveřejněna v časopise Nature v roce 1990. V roce 1992 se Vladimír habilitoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a stal se docentem pro obor fyzikální chemie. Současně působil v letech 1992 až 1995 jako výzkumný pracovník v laboratořích firmy Marion Merrel Dow ve Štrasburku, kde vyvinul svoji nejúspěšnější metodu (WATERGATE, WATER suppression by Gradient Tailored Excitation) pro potlačení signálu rozpouštědla ve spektrech NMR. Tato metoda byla uveřejněna v roce 1992 v Journal of Biomolecular
NMR a publikace s více než 2600 citacemi je doposud nejcitovanější vědeckou prací českého autora.

V roce 1995 Vladimír založil na Přírodovědecké fakultě MU laboratoř NMR spektroskopie se zaměřením na vývoj metod NMR spektroskopie a jejich aplikaci na studium struktury a dynamiky biomolekul. V roce 1996 obhájil na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze doktorskou dizertaci a získal titul doktora věd DrSc. a v následujícím roce byl jmenován profesorem fyzikální chemie na PřF MU. Laboratoř NMR byla začleněna do struktury Laboratoře struktury a dynamiky biomolekul, která se v roce 2001 stala Národním centrem pro výzkum biomolekul a prof. Sklenář zástupcem ředitele tohoto pracoviště. Od roku 2011 je prof. Sklenář koordinátorem programu Strukturní biologie Středoevropského technologického institutu (CEITEC).

Výzkum prof. Sklenáře je zaměřen na vývoj vícerozměrných technik NMR s Fourierovou transformací, studium dynamiky spinových systémů, teoretický popis chování spinového systému, gradient-enhanced NMR spektroskopii, techniky vícenásobné rezonance, ab initio výpočty NMR parametrů a na studium struktury nukleových kyselin a proteinů pomocí NMR spektroskopie. Prof. Vladimír Sklenář je autorem více než sto dvaceti vědeckých prací, jejichž citační ohlas na Web of Science přesahuje číslo 7200 a h-index dosahuje hodnoty 33. Je členem Učené společnosti České republiky a redakčních rad časopisů Journal of Magnetic Resonance a Journal of Biomolecular NMR.

(Bulletin 152/červenec 2011)

zpět