Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.

Narodený: 12. 4. 1944 v Záhorskej Vsi, trvalé bydlisko: Bratislava. V roku 1966 ukončil vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky) na Slovenskej technickej univerzite na odbore Fyzika tuhých látok. Od skončenia štúdia až doteraz pracuje na Katedre jadrovej fyziky a techniky (dnes Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva) Slovenskej technickej univerzity, spočiatku ako výskumný pracovník a od roku 1978 ako vysokoškolský učiteľ.

Zaoberá sa vlastnosťami rádioaktívneho žiarenia a jeho vplyvom na okolie a rôzne materiály. Podstatnú časť svojej profesionálnej činnosti venoval využitiu spektroskopických metód, a to hlavne Mössbauerovej spektroskopii. Začiatkom 70tich rokov minulého storočia bol zakladajúcim členom Centrálneho laboratória pre Mossbauerovu spektroskopiu v Bratislave, ktoré bolo v tom čase vytvorené v Československu. V rokoch 1973-1987 bol predsedom OS pre Mössbauerovu spektroskopiu a členom Hlavného výboru Československej spektroskopickej spoločnosti. V roku 1976 bol členom päťčlenného kolektívu, ktorému bola udelená Národná cena SR za rozvoj a aplikácie Mössbauerovej spektroskopie v praxi.

Po roku 1993 bol zakladateľom pravidelných konferencií MSMS (Mössbauer spectroscopy in material science), ktoré sa konajú dodnes v pravidelných dvojročných intervaloch striedavo v Českej a Slovenskej republike. V priebehu doterajšej vedecko-výskumnej činnosti sa venoval najmä využitím fyzikálnych metód na báze žiarenia v technickej praxi. Napísal 10 vysokoškolských učebných textov a publikoval okolo 250 prác vo vedeckých a odborných časopisoch prevažne z odboru spekroskopie. V roku 1994 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a v roku 1995 bol menovaný profesorom v odbore Fyzika kondenzovaných látok. Svoje znalosti z oblasti spektroskopie uplatňuje aj v pedagogickej činnosti v rámci predmetu Jadrovofyzikálne metódy, ktorý niekoľko rokov prednáša na Slovenskej technickej univerzite.

 

(Bulletin 157/prosinec 2012)

zpět