Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Dr. rer. nat. habil. Reiner Salzer

Prof. Reiner Salzer se narodil v Aue v Sasku v roce 1942. V letech 1962 - 1967 studoval chemii na Univerzitě v Lipsku a zde v roce 1971 obhájil svoji disertační práci „IR-Bandenintensitäten“. V období 1975/1976 byl na post-doktorském pobytu na Univerzitě v Lublani u profesora D. Hadzi. V roce 1979 se na univerzitě v Lipsku habilitoval na docenta s habilitační práci "Spezifische Wechselwirkungen und Konformationen bei Alkanderivaten". Od roku 1990 do roku 1991 přednášel jako hostující profesor na Chemickém institutu Univerzity Oslo a v roce 1990 byl jmenován profesorem analytické chemie Technické univerzity v Drážďanech a členem výboru pro obnovu východoněmeckých vysokých škol. Od roku 1991 do roku 2007 byl prof. Salzer vedoucím Ústavu analytické chemie TU v Drážďanech.

V roce 1995 pobýval na Kansas State University, Manhattan/Kansas (Prof. Dr. W.G. Fateley) a na NRCC, Institute for Biodiagnosis, Winnipeg/Manitoba (Prof. Dr. H. Mantsch), v roce 1999 v National Institute of Health, Bethesda/Maryland (Dr. E. N. Lewis), Cornell Medical School New York und Rutgers University Newark/New Jersey (Prof. Dr. R. Mendelsohn) a v National Research Council of Canada, Institute for Biodiagnosis, Winnipeg/Manitoba (Prof. Dr. H. Mantsch). V roce 2009 byl hostujícím profesorem na Gadjah Mada University Yogyakarta / Indonésie. V roce 1997 byl prof. Salzer jmenován členem Norské akademie věd, v roce 2007 mu byla udělena Emichova plaketa Österreichischen Gesellschaft für Analytische Chemie, v roce 2011 byla prof. Salzerovi udělena Medaile Clemense Winklera divizí analytické chemie Německé chemické společnosti (GDCh).

Od roku 1990 byl členem řady rad mezinárodních vědeckých časopisů (Vibrational Spectroscopy, Fresenius Journal of Analytical Chemistry, Chemische Technik, Asean Journal of Spectroscopy, Chemia Analityczna, Analytical and Bioanalytical Chemistry). V letech 1990 - 1998 byl členem výboru Deutschen Arbeitskreises für Angewandte Spektroskopie (DASp), v letech 1996 - 1999 místopředsedou pracovní skupiny analytické chemie GDCh, v letech 2000 - 2003 jejím předsedou a od roku 1997 německým delegátem pro Divizi analytické chemie European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS). V letech 1997 – 2001 byl členem komise pro reformy v osnovách chemie a od roku 2003 je vedoucím vzdělávací studijní skupiny DAC / EuCheMS.

Mimo jiné v rámci zmíněných evropských projektů navázal prof. Salzer řadu osobních kontaktů i v České republice, například s prof. Barkem z Přírodovědecké fakulty UK či s prof. Drašarem z VŠCHT Praha. Další přátelské vazby souvisely s pořádáním kurzů vibrační spektroskopie v Drážďanech pod záštitou GDCh, které se v řadě ohledů podobají kurzům pořádaným v Čechách. V roce 2002 byli k těmto kurzům pozváni doc. Strauch a prof. Matějka v návaznosti na mnohá setkání v 90. letech 20. století, kterých se účastnili též prof. Volka či Dr. Milan Horák. Příležitostí k výměně zkušeností pak byly i konference série Euroanalysis či EUCMOS. Prof. Salzer také opakovaně navštívil Prahu, jak chemii na Albertově tak v Dejvicích, kdy rád procházel laboratoře, aby podiskutoval s doktorandy a inspiroval je tak k další badatelské práci.

Prof. Salzer se zabývá molekulárním monitoringem pro včasnou diagnostiku nemocí, polymery s biologicky aktivními funkcemi, spektrálním zobrazováním pro rychlou paralelní detekci v kombinatoriální syntéze, katalýze a biokatalýze. Věnuje se využití elektronických medií v univerzitním vzdělávání. Profesor Salzer je autorem 5 knih, 15 patentů, asi 250 publikací a 430 přednášek a posterů.

(Bulletin 157/prosinec 2012)

zpět