doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.  (1963 - 2016)

   Dne 16. října 2016 zemřel ve věku 53 let náš kolega a kamarád Petr Rychlovský, vedoucí týmu spektrometrických analytických metod katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a člen Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci. S obavami jsme v posledních letech sledovali jeho zdravotní problémy, ale všechny nás zaskočil jeho náhlý odchod z tohoto světa.

   Rodák z Jilemnice v letech 1981-1986 vystudoval analytickou chemii na katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Na stejném pracovišti absolvoval v roce 1990 doktorské studium se zaměřením na spektrální analytické metody a jako zaměstnanec mu (s výjimkou stáže ve Vídni) zůstal věrný až do konce života. Několik let také zastával funkci tajemníka této katedry.

   V rámci výzkumné činnosti se doc. Petr Rychlovský nejprve věnoval klasické UV/VIS spektrometrii. Po studiích analyticky využívaných organických barviv (komplexů s kovy a interakce s povrchově aktivními látkami, tenzidy) se v rámci evropského programu COST společně s doc. RNDr. Irenou Němcovou, CSc. věnoval studiu nově syntetizovaných potenciálních léčiv. Jeho velkým přínosem bylo, že na pracovišti zavedl průtokovou (FIA) a sekvenční injekční analýzu (SIA). Konstruoval a zároveň programoval složité manuálně nebo počítačem ovládané aparatury dle vlastních návrhů. Až teprve v posledních letech si dopřál komerční zařízení k těmto technikám, přičemž se ukázalo, že jedinou předností takového zařízení je uživatelsky přívětivější ovládání.

   Od počátku 90. let se také v rámci jednoho z prvních grantů Ministerstva školství pro PřF UK spolupodílel s doc. RNDr. Ludmilou Čermákovou, CSc. na vybudování laboratoře pro atomovou absorpční spektrometrii. V této oblasti věnoval stále větší pozornost otázkám separace analytu od rušicí matrice vzorku. Toto téma jeho disertační práce se pak stalo základem pro obsáhlejší výzkum zaměřený na chemické a zejména na elektrochemické generování těkavých sloučenin nebo par analytu pro spektrální analytické metody v rámci práce habilitační, kterou obhájil v roce 2004. V posledních několika málo letech obracel spolu se svými kolegy svou pozornost k tzv. fotochemickému generování těkavých sloučenin nebo par analytu, které se zdá být výhodnějším pro speciační analýzu hydridotvorných prvků a rtuti pomocí AAS a AFS. Neméně zajímavou podkapitolou tohoto přístupu byl in-situ záchyt (prekoncentrace) prvků tvořících těkavé sloučeniny v grafitové kyvetě, k čemuž originálně modifikoval dávkovací rameno autosampleru GF90 (Unicam 939) křemennou kapilárou a rovněž vytvořil a upravil dodnes používané externí ovládání tohoto zařízení. Velmi si přál pracovat i s ICP-MS, ale byl nadšený i z nedávno do laboratoře pořízeného atomového fluorescenčního spektrometru a AAS s kontinuálním zdrojem a vysokou rozlišovací schopností. Výsledky svého výzkumu publikoval v českých i zahraničních impaktovaných časopisech.

   Neméně důležitý byl také značný podíl doc. Petra Rychlovského na výuce studentů PřF UK v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia v oborech Chemie, Analytická chemie, Klinická a toxikologická analýza a Geochemie. Organizoval odborný seminář, byl garantem povinných i výběrových přednášek a autorem několika úloh do pokročilých praktik z analytické chemie, resp. Spektrometrických metod. Dovedl mnoho desítek svých studentů k úspěšným obhajobám jejich bakalářských, magisterských a doktorských prací. Byl spoluautorem vysokoškolských učebnic a úspěšným vedoucím, řešitelem nebo spoluřešitelem grantových projektů GA UK, FRVŠ, GAAV a GAČR.

   Profesně byl doc. Petr Rychlovský aktivní i ve Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, v posledních letech jako člen revizní komise. Spolupracoval také s kolegy a kolegyněmi nejen z PřF UK, ale i z Ústavu analytické chemie AV ČR, v.v.i., VŠCHT, Masarykovy univerzity a ČZU.

   Ve svém volném čase Petr miloval pobyt na chalupě v Jizerských horách, stavění modelů lodí, ale také cestování a fotografování. Velice miloval svou ženu, se kterou ho kamarádi seznámili možná až příliš pozdě. Rád poslouchal hudbu a s nadšením a výborně vařil. A s nemenší chutí ty své dobrůtky též jedl. Tedy pouze v případě, že jsme mu je dříve nesnědli my, kterým je ve své dobrotě nabídl. Pro svoji spolehlivost, ochotu vždy každému pomoci, skromnost a laskavou povahu byl velmi ceněn svými kolegy i studenty. Byl to člověk s velkým srdcem, které jej po krátké nemoci v rozhodující chvíli zradilo. Chybí nám a rádi na něj vzpomínáme.

  

  Čest jeho památce!

 

  Václav Červený