Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

doc. Dr. Vítězslav Otruba, CSc.

Doc. Otruba vystudoval střední průmyslovou školu chemickou a v roce 1974 ukončil studium chemie na Přírodovědecké fakultě v Brně. Jeho diplomová práce byla zaměřena na spektrální vlastnosti výbojek s dutou katodou při pulzním napájení. V roce 1975 předložil a obhájil rigorózní práci o Zeemanově efektu v atomové absorpční spektrometrii. jako odborný pracovník na katedře analytické chemie se věnoval klasické spektrografii, atomové absorpční spektrometrii a konstrukci nových přístrojů společně s doc. Jamborem, s nímž v roce 1976 pro výukové účely sestavil atomový absorpční spektrometr s  interferenčními filtry a měřením výstupního proudu fotonky galvanometrem Zeiss. V roce 1974 spustili tito pracovníci náš první ICP výboj s generátorem GUR-4 o výkonu 4 kW/27 MHz. Od roku 1976 se doc. Otruba začal věnovat plamenové emisní spektrometrii na spektrometru vlastní konstrukce a vypracoval řadu zajímavých metod stanovení, z nichž některé aplikoval mimo jiné pro stanovení prvků vzácných zemin. V roce 1990 obhájil kandidátskou disertaci na téma emisní spektrometrie vzácných zemin a roku 1992 se habilitoval v oboru analytická chemie na Masarykově univerzitě v Brně.

Od roku 1992 se doc. Otruba podílel na řešení řady projektů státních výzkumných programů a grantů a systematicky budoval specializovanou laboratoř, která se dnes podílí na mezinárodní spolupráci. Neopomenutelnou aktivitou je jeho pedagogické působení. Právě proto, že prošel etapou tíživých podmínek pro instrumentální vybavenost, vede své studenty k maximálnímu a účelnému využití přístrojového zázemí a svými zkušenostmi jim pomáhá dosáhnout mezinárodně uznávané vědecké úrovně.

Výčet vědeckých prací doc. Otruby je dosti obsáhlý. Je ale také třeba připomenout praktické aplikace jeho výzkumných prací, z nichž některé se dotýkají oborů překvapivě vzdálených jeho teoretickým studií, jako např. analýza archeologických materiálů. Členům SSJMM, soustředěných zejména v sekci atomové spektrometrie, jsou tyto jeho aktivity dobře známy. V poslední době se doc. Otruba věnuje vývoji mikrovlnných plazmových zdrojů a diagnostice plazmatu, a to ve spolupráci s pracovišti fyzikální elektroniky PřF Masarykovy univerzity a University of Cordoba.

(Bulletin 118/červen 2003)

zpět