Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Ian Mills

Emeritní profesor Ian M. Mills začal svoji hvězdnou kariéru jako teoretik v oblasti vibrační a vibračně-rotační spektroskopie malých molekul a v teorii vysoce vzbuzených vibračních stavů. Profesor Mills byl jeden z prvních, kteří propojili kvantovou chemii, ab-initio výpočty
a molekulovou dynamiku s vysoce rozlišenou vibračně rotační spektroskopií. Později se začal zabývat i metrologií (vědě o měření) a vztahu metrologie se standardy základních fyzikálních veličin a fyzikálními
jednotkami. Je prezidentem Výboru poradců pro jednotky (Comité Consultatif des Unités - CCU) Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sèvres, který je zodpovědný za správu a revize mezinárodního sytému jednotek SI. Profesor Ian Mills je předsedou řady národních a nadnárodních výborů v oblasti jednotek, standardů a měrných systémů. Je také editorem časopisu Molecular Physics, předního časopisu v oblasti chemické fyziky.
Profesor Mills je absolventem university v Readingu (1951), PhD získal v Oxfordu (1954) a působí jako profesor na své Alma Mater v Readingu. Je členem Královské společnosti (FRS), Královské chemické společnost (FRSC), kde je oceněn jako Chartered Chemist (CChem).

(Bulletin 123/červen 2004)

zpět