Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

doc. Ing. Jan Kučera, CSc.

Po studiu jaderné chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT působil na katedře jaderné chemie této fakulty. Radioanalytickými metodami se zabývá od roku 1971, nejprve v laboratoři Čs. uranového průmyslu v Příbrami a poté od roku 1973 v oddělení aktivační analýzy Ústavu jaderného výzkumu, kde se soustředil na metodický rozvoj radiochemické neutronové aktivační analýzy, zvláště pak materiálů biologického původu. Toto oddělení vedl od roku 1977, a to i po přechodu do Českého ekologického ústavu v letech 1993 až 1994. Jako laboratoř neutronové aktivační analýzy působí jeho tým od roku 1994 v oddělení jaderné spektroskopie Ústavu jaderné fyziky AVČR. Výsledky jeho metodického výzkumu stanovení stopových koncentrací řady prvků, zvláště pak toxických a esenciálních, umožnily úspěšná řešení závažných výzkumných problémů, zejména v oblastech biologie medicíny a životního prostředí. Významná je jeho aktivní účast na přípravě a certifikaci referenčních materiálů prvkového složení, a to ve spolupráci s předními zahraničními a mezinárodními institucemi, jako např. National Institute of Standards and technology nebo International Atomic Energy Agency. Je autorem a spoluautorem více jako 110 prací v periodikách, více než 100 konferenčních sdělení a 5 kapitol ve dvou monografiích. Se zmíněnými výsledky koresponduje i jeho účast v domácích i mezinárodních výzkumných projektech a dále členství, např. v International Society of Trace Elements in Humans (1984), American Society for Testing and materials (1989) a Association of Official Analytical Chemists (1994). Z pedagogické a expertní činnosti je třeba připomenout alespoň externí přednášky na Fakultě jaderné a fyzikálníě inženýrské ČVUT a školení v rámci programů Int. Atomic Energy Agency (Alžír, Thajsko, Korea, Tunis). Nelze opomenout jeho práci ve společnosti SSJMM, kde od roku 1972 aktivně působí v odborné skupině instrumentálních redioanalytických metod, od roku 1988 vede komisi pro referenční materiály a standardy a v roce 1993 předsedal organizačnímu výboru International Conference Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences. Byl zvolen do mezinárodního výboru pro pořádání Modern Trends in Activation Analysis (MTAA) a Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences (NAMLS).

(Bulletin 112/duben 2002)

zpět