Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

doc. RNDr. Jana Kubová, Ph.D.

Rodená prešporáčka študovala po absolvovaní základnej školy a maturite na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave analytickú chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia nastúpila v roku 1970 na Geologický ústav Prírodovedeckej fakulty UK, kde ako školiteľka jednej doktorandky pôsobí dodnes.

Vedeckovýskumná činnosť doc. Kubovej bola zo začiatku orientovaná najmä na riešenie základných problémov spektrochemickej analýzy za použitia budenia spektier elektrickým oblúkom, ďalej na vypracovanie, overenie a aplikáciu emisných spektrochemických metód na stanovenie stopových prvkov (napr. B, V, Be, prvkov vzácnych zemín a i.) v prírodných materiáloch (horniny, minerály, vody a i.).

V roku 1972 úspešne obhájila rigoróznu prácu. Výsledky v oblasti použitia atómovej emisnej spektrometrie s novým budiacim zdrojom – indukčne viazanou plazmou pri analýze vzoriek životného prostredia (napr. stanovenie ultrastopových obsahov prvkov vzácnych zemín v minerálnych vodách) sa stali podkladom pre vypracovanie dizertačnej práce, ktorú pod vedením prof. Plška obhájila v roku 1986. V roku 1992 získala od Slovenskej akadémie vied vedecký kvalifikačný stupeň IIa (samostatný vedecký pracovník). V roku 2004 habilitovala v odbore Analytická chémia.

V minulosti bola vedúcou Analytického oddelenia a zástupkyňou riaditeľa Geologického ústavu (od roku 2012 Ústavu laboratórneho výskumu geomateriálov) Prírodovedeckej fakulty UK. Pod jej vedením a vďaka jej zahraničným kontaktom sa pracovisku v roku 2008 ako prvému z vysokých škôl v rámci Slovenska podarilo získať hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou (ICP MS).

V poslednej dobe sa venuje okrem problematiky analytickej geochémie aj separačno-prekoncentračným postupom, frakcionácii hliníka a ťažkých kovov a stanoveniu jódu v environmentálnych vzorkách. Bola spoluriešiteľkou takmer 20 výskumných úloh a projektov a vedúcou 5 grantov VEGA a APVV.

Absolvovala viacero študijných pobytov na zahraničných univerzitách a vedeckých ústavoch (Univerzita M. Luthera v Halle-Wittenbergu, Univerzita v Ljubljane, Národný chemický ústav v Ljubljane), kde sa zúčastňovala na riešení spoločných vedeckých projektov.

Má bohatú publikačnú činnosť – vyšlo jej viac ako 330 pôvodných publikácií, z toho vyše 50 článkov v karentovaných časopisoch s množstvom WOS a Scopus citácií (viac ako 440) a desiatky výskumných správ. Je spoluautorkou 2 monografií. Dlhé roky bola členkou Atomic Spectrometry Updates Editorial Board zahraničného karentovaného časopisu Journal of Analytical Atomic Spectrometry (Royal Society of Chemistry, Veľká Británia).

Nie menej významná je i jej pedagogická práca. Študentom geologických programov a environmentalistiky prednášala analytickú geochémiu, analytické metódy v geológii, metódy laboratórneho výskumu prírodných materiálov, moderné analytické metódy v hydrochémii, spektroskopické analytické metódy a techniky špeciačnej analýzy a frakcionácie prvkov v prírodných materiáloch. Na Prírodovedeckej fakulte UK pôsobila ako spolugarantka, členka odborovej komisie a školiteľka v doktorandskom programe Environmentálna geochémia.

Aktívne sa zapájala aj do odbornej spolkovej činnosti. Bola dlhoročnou členkou Hlavného výboru Československej spektroskopickej spoločnosti pri ČSAV v Prahe – vedúcou odbornej skupiny nevodivých materiálov a po rozdelení Československa bola spoluzakladateľkou Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, kde pôsobila dlhé roky v Hlavnom výbore a jeho Predsedníctve vo funkcii 1. miestopredsedkyne a vedeckej tajomníčky. Je predsedkyňou Redakčnej rady Spravodaja SSS. Zastávala aj funkciu vedúcej posudzovateľky Slovenskej národnej akreditačnej služby pre oblasť akreditácie skúšobných laboratórií.

Podieľala sa na organizovaní viacerých domácich odborných podujatí (školení, kurzov, seminárov, konferencií a pod.), kde aj aktívne vystupovala. Tu je potrebné vyzdvihnúť najmä jej úspešné organizovanie troch posledných ročníkov spektroskopických konferencií na Slovensku v pozícii predsedkyne Organizačného výboru (XVIII. Slovenská spektroskopická konferencia, Spišská Nová Ves, 2006; XIX. Slovensko-Česká spektroskopická konferencia, Častá-Papiernička, 2008; XX. Slovensko-Česká spektroskopická konferencia spojená s prestížnym European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS, Tatranská Lomnica, 2012).

Okrem cien za prezentovanie výsledkov z rôznych konferencií je držiteľkou viacerých ocenení (Čestné uznanie za významný prínos pre rozvoj laboratórií v rezorte geológie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, 2003; Pamätný list pri príležitosti 70. výročia Prírodovedeckej fakulty UK, 2010; Čestné členstvo v Spektroskopickej spoločnosti Jana Marka Marci, 2010; Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty UK, 2011; Čestné členstvo v Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, 2012).

Doc. RNDr. Jana Kubová, PhD. sa svojou bohatou a všestrannou činnosťou v oblasti spektrálnej analýzy významne zapísala do povedomia slovenskej a českej odbornej komunity. Je uznávanou vedeckou osobnosťou atómovej spektroskopie doma i v zahraničí.

zpět