Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Dr. Jaro Komenda, CSc.

Prof. Komenda v roce 1974 stál u zrodu odborné skupiny magnetické rezonanční spekrometrie SSJMM a byl vůdčí osobností při uplatňování této spektroskopické disciplíny v rámci specializovaných seminářů na katedře teoretické a fyzikální chemie PřF Univerzity v Brně, a to již od roku 1971. V rámci odborné skupiny se věnoval zejména problematice EPR a spolu se slovenskými kolegy organizoval úspěšné semináře.

Od roku 1956, kdy nastoupil na Katedru teoretické a fyzikální chemie PřF Univerzity v Brně, až do svého odchodu do důchodu v roce 1994 se výrazně zasloužil o rozvinutí tří oblastí, a to elektrochemie, EPR spektroskopie a kvantové chemie. Snažil se o vhodné propojení těchto tří směrů např. generováním radikálů elektrochemicky, následně jejich analýzou EPR a teoretickým zdůvodněním výsledků pomocí kvantově chemických výpočtů. Profesor Komenda byl jmenován docentem v roce 1963 a profesorem v roce 1991. V té době měl za sebou více jako 50 publikací a 12 přednáškových zahraničních pobytů (např. v letech 1964-65 na Havanské univerzitě, v roce 1989 na univerzitě v peruánské Limě). V roce 1991 se stal vedoucím katedry a zůstal jím až do svého odchodu do důchodu. Během svého působení na katedře navázal řadu mezinárodních spoluprací, např. s prof. Gritznerem z Univerzity v Linci nebo s prof. Gramppem z Univerzity v Erlangenu.

Je autorem řady významných publikací, které se často dotýkají i jiných oblasti než oněch tří již zmíněných, např. korelace C-13 NMR chemických posunů s kvantově chemickými daty a jsou hodnoceny velmi kladně pro své často originální přístupy k řešení problémů.

(Bulletin 99/červen 1999)

zpět