Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

Ing. Dana Kolihová, CSc.

Ing. Dana Kolihová po studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, obor chemická technologie, pracovala na této škole jako asistentka na katedře analytické chemie a později přešla do centrálních laboratořích VŠCHT, kde stála u zrodu specializované laboratoře plamenové spektrometrie. V šedesátých a sedmdesátých letech se zde významně podílela na zavedení a zejména rozvoji atomové absorpční spektrometrie. Intenzivně se věnovala nejen studiu procesů plamenové i bezplamenové AAS, ale zejména na vypracování metodických postupů pro praktické aplikace. Jako příklad lze uvést její významný podíl na vypracování metodiky analýzy ropných produktů. Systematicky se věnovala problematice interferencí, zejména při využití elektrotermické atomizace, což ji přivedlo k podrobnému studiu atomizačních procesů z kovových povrchů. Své poznatky plně uplatnila v týmu spolupracovníků při vývoji originální instrumentace AAS-ETA s kovovými atomizátory, která doznala mezinárodního uznání pod pojmem WETA. Další významná etapa v jejím odborném růstu je spojená s vývojem autonomního automatického analyzátoru pro stanovení rtuti na principu atomizátoru absorpce TMA-254; svým smyslem pro týmovou spolupráci přispívala k utužení tvůrčího kolektivu, který musel překonávat technické i byrokratické překážky v nelehkých podmínkách tehdejšího klimatu na vysokých školách.

Ing. Kolihová je spoluautorkou řady přihlášek vynálezů a patentů a samozřejmě se podílela i na četných odborných publikacích, z nichž mnohé doznaly vysokého uznání na mezinárodní úrovni a byly inspirující pro rozrůstající se okruh uživatelů atomové absorpční spektrometrie. S tím je spojena i její pedagogická činnost, k níž se vrátila v devadesátých letech. Svým svědomitým přístupem přispěla k výchově řady diplomantů, jimž předávala nejen své zkušenosti, ale vštípila jim i etiku zodpovědné analytické práce.

Nemalé zásluhy má Ing. Kolihová na pořádání seminářů a konferencí v oblasti atomové spektrometrie, stejně jako na přípravě a realizaci specializovaných kurzů, pořádaných SSJMM.

(Bulletin 99/červen 1999)

zpět