Karel Bičovský  (1936 – 2014)

 

      Náš nejlepší odborník na problematiku referenčních materiálů v analytické chemii a dlouholetý pracovník ve skupině automatické spektrometrie a v komisi referenčních materiálů Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, Ing. Karel Bičovský, zemřel dne 20.03.2014.

Ing. Karel Bičovský se narodil v roce 1936 v Praze v rodině významných právníků. I když ho rodinné prostředí kladně poznamenalo, sudičky mu však určili jiný osud. Vystudoval Vyšší průmyslovou školu chemickou v Praze v Křemencově ulici, kde patřil po celou dobu studia k premiantům. Celkem zákonitě jeho další kroky vedly na Vysokou školu chemické technologie v Dejvicích, kde se věnoval studiu metalurgie kovů.

Po dobu studia VŠCHT pracoval jako brigádník v laboratořích analytické chemie ve Výzkumném ústavu ČKD Praha, kam po ukončení vysokoškolského studia také nastoupil. Velmi brzy se stal vedoucím analytických laboratoří a později se věnoval výzkumu a vývoji nových analytických metod a zvláště pak výzkumu, výrobě a testování referenčních materiálů kovů a slitin pro spektrometrické analýzy. Jeho výzkumný tým patřil k nejlepším a nejaktivnějším vědecko-výzkumným týmům v ústavu.

V šedesátých létech řídil výstavbu chemicko-analytických laboratoří v nově budovaném metalurgickém závodě v indickém Haidarabadu. Řídil výstavbu budov, zařizoval laboratoře potřebnou technikou, školil indické zaměstnance a uváděl laboratoře do provozu.

Ing. Karel Bičovský byl autorem několika desítek vynálezů a celé řady odborných publikací. Přednášel na mnoha odborných konferencích doma i v zahraničí, organizoval školení pracovníků v oboru analytické chemie. Byl velice úzkým spolupracovníkem profesora Karla Eckschlagera na VŠCHT, předním odborníkem v oboru chemometrie. Po celé republice a v zahraničí měl Ing. Bičovský desítky vynikajících spolupracovníků nejen v analytické chemii, ale také v metalurgii a dalších oborech.

Na všech odborných akcích byl vždy velice vítaným účastníkem nejen jako přední odborník, ale také jako vynikající společník s nevyčerpatelným smyslem pro humor. Vždy měl po ruce kytaru a během několika minut dokázal vyvolat spontánní zábavu. Jeho staropražské a studentské písničky, jako „Chytila patrola …“, „Kominíček“, „Studentská halenka“ a celá řada dalších se staly legendami odborných a společenských setkání.

V roce 1990 byl jedním ze zakládajících společníků obchodní společnosti ANALYTIKA s.r.o., kde pokračoval ve výzkumu a výrobě referenčních materiálů, v organizování seminářů a školení, ale také řídil dovoz chemikálií ze zahraničí. Po rozdělení této společnosti se spojil s firmou svého syna, BIJO s.r.o. a později CZ BIJO a.s., kde setrval až do svého odchodu do důchodu.

Odchod do důchodu nebyl pro Ing. Bičovského ukončením jeho výzkumné činnosti. Naopak s novým elánem a záviděníhodnou intenzitou pokračoval v započatém díle a to prakticky až do chvíle, kdy zákeřná nemoc ukončila jeho pozemskou pouť. Jsem přesvědčen, že pokud existuje posmrtný život, že tam Karel bude dále organizovat výzkum, vývoj a výrobu referenčních materiálů.

Život Ing. Karla Bičovského sice skončil, ale zůstalo tady po něm nesmírné dílo, které bude nejen úspěšně sloužit chemickým analytikům, ale bude velikou inspirací pro jeho pokračovatele.

 

Čest jeho památce! 

 

RNDr. Jan Mráz, CSc.