Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Ing. Jan John, CSc.

Prof. John ukončil studium jaderné chemie na FJFI ČVUT v Praze v roce 1977, na stejné vysoké škole získal titul CSc. v roce 1983, habilitoval se docentem jaderné chemie v roce 2000 a v roce 2004 byl jmenován ve stejném oboru profesorem. Kromě pokračování v pedagogické činnosti na katedře jaderné chemie FJFI ČVUT se v roce 2003 stal ředitelem nově založeného Centra pro radiochemii a radiační chemii (CRRC) ČVUT, jehož činnost je zaměřena mimo jiné i na vývoj radioanalytických metod využívajících nových separačních postupů. Řadu zkušeností v oboru radioanalytických metod a radiochemie získal při postdoktorském pobytu na univerzitách v Oslu a Trondheimu v letech 1985 - 1986 a při pracovním pobytu ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně v letech 1986 - 1990.

Odborná činnost prof. Johna je zaměřena na radioanalytické metody, zejména spektrometrii záření gama, separační metody v radiochemii, zvláště v souvislosti se zpracováním jaderných odpadů a speciace a chování radionuklidů v životním prostředí. Své odborné poznatky oboru radioanalytických metod a radiochemie publikoval ve více než 30 článcích v odborných referátových časopisech, ve třech kapitolách v mezinárodních monografiích, v jedné vysokoškolské učebnici a v početných výzkumných zprávách o řešení zejména mezinárodních projektů, jejichž byl řešitelem nebo spoluřešitelem. O výsledcích své činnosti referoval na více než 50 mezinárodních a národních konferencích a seminářích. Velmi významná je jeho organizační a pedagogická činnost. Je vedoucím skupiny jaderné chemie České společnosti chemické a v letech 1998-2006 byl předsedou organizačních výborů 13. až 15. mezinárodní Radiochemické konference, u nichž spolupořadatelem byla vždy SSJMM. Významnou měrou tak přispěl k dobré reprezentaci české školy v oborech radiochemie a radioanalytických metod na mezinárodní úrovni. Díky své pedagogické činnosti v oborech jaderné chemie, detekce a dozimetrie ionizujícího záření, radioanalytických metod, chemie radioaktivních prvků a funkci ředitele CRRC se mu podařilo kolem sebe soustředit skupinu mladých studentů a odborníků, které systematicky vychovává pro další rozvoj radioanalytických metod a radiochemie v naší republice.

(Bulletin 132/květen 2006) 

zpět