Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.

Jan Janča se narodil 2.října 1938 ve Zlíně.Po studiu fyziky na Přírodovědecké fakultě J. E. Purkyně v Brně (MU) absolvoval vědeckou aspiranturu u prof. Václava Trunečka se zaměřením na fyziku plazmatu vysokofrekvenčních výbojů. Po obhájení kandidátské disertační práce v roce 1966 vyučoval na Military Technical College v Káhiře (1968-69). V roce 1990 obhájil disertaci doktora věd (DrSc.) v oboru Fyzika plazmatu a v roce 1991 byl jmenován profesorem v oboru Fyzika plazmatu. V letech 1994 až 2005 působil ve funkci vedoucího Katedry fyzikální elektroniky.

Vědeckovýzkumné aktivity profesora Janči v oboru fyzika plazmatu pokrývají široký tematický rozsah. Patří k nim například vývoj optických metod pro stanovení rotačních a vibračních teplot, vývoj metod a konstrukce zařízení pro depozici dielektrických a polymerních tenkých vrstev, diamantu podobných vrstev a vývoj zařízení pro účinnou dezinfekci vody na principu výboje s vysokou výtěžností ozonu a UV záření. Výsledky své vědeckovýzkumné činnosti zveřejnil profesor Janča ve více než 250 renomovaných publikacích.

Profesor Janča se věnuje studentům v pregraduálním i postgraduálním studiu fyziky. Vychoval celou řadu kvalitních absolventů magisterského a doktorského studia v oboru fyzika plazmatu. Je členem oborových rad pro doktorské studium na PřF MU, Fakultě chemické VUT v Brně a Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha. Byl členem Vědecké rady PřF MU a předsedou Akademického senátu Masarykovy univerzity (1991-93). Je jedním z garantů centra laserového výzkumu AVČR. Za svoje zásluhy byl oceněn v roce 1996 bronzovou medailí České fyzikální společnosti.

Základní výzkum i aplikovaný výzkum a vývoj organizoval a uskutečňoval profesor Janča s podporou financování projektů ve formě grantů několika grantových agentur České republiky. Podařilo se mu získat financování dvou rozsáhlých výzkumných záměrů MŠMT zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace neizotermního nízkoteplotního nerovnovážného plazmatu a jeho interakcí s látkou.

(Bulletin 160/srpen 2013)

zpět