Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc.

Bohumil Dočekal se narodil v roce 1950 v Brně. Po maturitě studoval odbornou chemii na Masarykově univerzitě, tehdy dočasně nazývané Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Zde v roce 1975 získal titul doktora přírodních věd RNDr. V roce 1988 obhájil disertační práci a stal se kandidátem věd CSc. Posléze se habilitoval jako docent na Fakultě chemické Vysokého učení technického (VUT) v Brně.

Profesní dráha doc. Dočekala je přehledná. Začínal jako asistent fyzikální chemie u „vojáků“ (VVŠ PV LS Vyškov 1974-76), ale to nenaplnilo jeho představy. Přechází proto do odboru analytické chemie Výzkumného ústavu čistých chemikálií (VÚČCH) při n.p. Lachema v Brně, kde probíhal v té době kvalifikovaný výzkum a vývoj analytických metod pro hodnocení čistých materiálů a vlastností nových výrobků. Jednalo se tedy i o stopovou analýzu a v souvislosti s vyvinutou řadou nových selektivních sorbentů na základě chemicky modifikovaných hydrofilních glykolmethakrylátových gelů i o studium jejich vlastností a možných aplikací ve stopové analýze. Zde pracoval s metodami atomové emisní, ale zejména absorpční spektrometrie. Jeho výzkum byl zaměřen na studium možností přímého vnášení pevných vzorků do atomizátorů AAS. Dosažené původní výsledky týmu kolem Dr. Zdeňka Slováka, CSc. byly s pozitivním ohlasem publikovány v předních mezinárodních časopisech, na konferencích a seminářích. Od roku 1986 pracuje doc. Dočekal jako vědecký pracovník na Ústavu analytické chemie AVČR v Brně s odborným zaměřením na vývoj metod stopové a ultrastopové atomově spektrometrické analýzy moderních materiálů, materiálů biologických a vzorků životního prostředí. Byl a je řešitelem a členem řešitelských týmů grantových projektů (m.j. s doc. Jiřím Dědinou na projektech atomizace těkavých hydridů). Kromě toho pracuje externě i jako vysokoškolský pedagog na školách v Praze a v Brně.

Odbornou kvalifikaci si doc. Dočekal zvyšoval stážemi a studijními pobyty v SRN (1988 Max- Planck Institut Dortmund), ve sjednoceném Německu opakovaně na univerzitě v Ulmu (spolupráce s prof. V. Krivanem) a v Turecku. O výsledky své práce se doc. Dočekal ochotně dělí s odbornou veřejností. Jsou publikovány v asi 40 původních pracích v impaktovaných časopisech, dále v asi 70 orálních a posterových příspěvcích na mezinárodních konferencích, v 50 vystoupeních na vnitrostátních akcích. Je autorem řady skript a přispěl do odborných monografií a encyklopedií. Doc. Dočekal se již dlouhou řadu let aktivně podílí na činnosti Československé spektroskopické společnosti, nyní Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci. Podílel se na organizaci konferencí a seminářů Spektroskopické společnosti. Nejvýznamnější akcí bylo velice úspěšné 3. European Furnace Symposium v červnu 1998 v Praze s účastí 210 zahraničních odborníků, kterému předsedal. V současnosti je místopředsedou Spektroskopické společnosti JMM.

 

(Bulletin 157/prosinec 2012)

zpět