Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Dr. Amares Chatt

Prof. Amares Chatt (změnil své původní jméno Chattopadhyay v roce 1979) získal tituly B.Sc. v roce 1965 (University of Calcutta) a M.Sc. v roce 1967 (University of Roorkee) v oboru analytické chemie a dále tituly M.Sc. v roce 1970 (University of Waterloo) a Ph.D. v roce 1974 (University of Toronto) v oborech jaderné chemie a jaderných analytických metod. V roce 1974 se stal docentem na katedře analytické chemie Dalhousie University, Halifax, NS v Kanadě, kde byl jmenovám profesorem v roce 1985. V roce 1987 se stal ředitelem jaderného reaktoru SLOWPOKE-2 a v roce 2002 ředitelem Trace Analysis Research Centre na Dalhousie University. Při svém působení na Dalhousie University byl školitelem 18 doktorských a 18 diplomových prací a dále se podílel na vedení velkého množství studentů, stážistů, postdoktorandů a spolupracoval s četnými profesory a vědci.

Prof. Chatt se v průběhu své odborné kariéry zabýval vývojem radioanalytických metod (neutronové a gama aktivační analýzy, spektrometrie záření gama) a speciačních metod pro stanovení stopových a ultrastopových koncentrací prvků v různých typech vzorků. Aplikoval vypracované metody v chemii životního prostředí, potravinářské chemii, biochemii, geochemii, zpracování odpadů a přípravě radioizotopů. Prof. Chatt publikoval více než 150 článků v recenzovaných odborných časopisech a jednu knihu. Přednesl téměř 400 přednášek (většinou pozvaných) na seminářích a konferencích a publikoval své výsledky v řadě dalších technických a výzkumných zprávách. Byl také organizátorem řady konferencí a seminářů, zejména ve spolupráci s Canadian Chemical Society a American Nuclear Society. Prof. Chatt byl jedním z vědců, kteří v roce 1970 nezávisle vypracovali metodu cyklické instrumentální neutronové aktivační analýzy (CINAA) a později sám vyvinul metodu pseudocyklické INAA pro zlepšení přesnosti a správnosti stanovení prvků. Byl také prvním badatelem, jenž použil gama spektrometrické měření s potlačením Comptonova kontinua pro snížení mezí detekce prvků, tvořících krátkodobé radionuklidy. 

Prof. Chatt byl také jedním z mála odborníků, kteří se rozsáhle věnovali vývoji postupů NAA s předaktivační separací (PNAA) pro stanovení velmi nízkých koncentrací prvků v různých matricích. Využil přitom metod spolusrážení, kapalinové extrakce, konvenční ionexovou chromatografii a chromatografii s obrácenými fázemi, HPLC aj. Dále byl činný i ve vývoji metod NAA s radiochemickou separací (RNAA). Vypracované metody použil při stanovení stop prvků ve vodách, potravinách a dalších biologických a environmentálních vzorcích. Studoval také speciaci Am, Tc a Np v simulovaných výluzích vysoce aktivních jaderných odpadů metodami PNAA, radioaktivních indikátorů a spektrometrie záření gama.

Významné jsou práce prof. Chatta při nekonvenčním způsobu studia metaloproteinů v potravinách a tkáních. Předběžnou separací oddělil metodami analytické a bioanalytické chemie metaloproteiny a v nich stanovil metodou NAA příslušné kovy. Tento postup se ukázal vysoce úspěšný pro výzkum metaloproteinů As, Br, Cd, Cu, Mn, Se a Zn v hovězích játrech. Prof. Chatt také zavedl neutronovou aktivační analýzu se speciací (SNAA) pro stanovení více chemických forem daného prvku. Např. vypracoval HPLC-NAA metodu pro stanovení nanogramových množství As(III), As(V), kyseliny dimethylarseničné (DMA), kyseliny monomethylarseničné (MMA), arsenobetainu, organicky vázaného As a frakce As rozpustné v tucích. Dále se zabýval charakterizací extrahovatelných organohalogenů v rybí tkáni a ukázal, že běžnými metodami GC-MS může stanovení uniknout až 98% přítomných organických sloučenin chloru. Nedávno prof. Chatt rozšířil oblast použití SNAA pro současné stanovení více forem více prvků, které ani nemusí být chemicky podobné (např. Cd, Mn a Se).

Prof. Chatt je celosvětově uznávaným expertem v oboru radioanalytických metod a pracoval při jejich zavádění v řadě zemí, převážně rozvojových, jako jsou Bangladéš, Chile, Ghana, Jamajka, Jižní Afrika,Myanmar, Rusko, Slovinsko, Srí Lanka, Sýrie a Thajsko. Byl tajemníkem (1995-1999) a od roku 1999 je předsedou mezinárodního výboru řídícího činnost v oboru aktivační analýzy a konferencí Moderní Trendy v Aktivační Analýze (ICAA/MTAA). V poslední době značně nabyly na intenzitě kontakty prof. Chatt s českými odborníky.

Za svoje rozsáhlé aktivity a úspěchy při rozvoji radioanalytických metod již obdržel prof. Chatt řadu významných cen (Fellow fo the Chemical Institute of Canada v roce 1985, Fellow of the American Nuclear Society v roce 1993, cenu ANS Williama D. Ehmanna v roce 1999) a v roce 2001 se stal Killam Professor of Chemistry na Dalhousie University na pětileté období. Nejvýznamnějšího mezinárodního ocenění se mu dostalo v roce 2001, kdy mu byla udělena Hevesyho medaile za vynikající výsledky a inovační přístup k rozvoji radioanalytických metod a radiochemie.

(Bulletin 132/květen 2006)

zpět