Zbyněk Ksandr   (1926 - 2011)

    9. února 2011 zemřel prof. Ing. Dr. Zbyněk Ksandr, CSc., profesor analytické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, dlouholetý člen Československé spektroskopické společnosti, resp. Spektroskopické společnosti J. M. Marci.

Nejmladší generace analytiků a spektroskopiků již profesora Ksandra asi nepamatuje. My starší jsme měli 19. února možnost se naposledy rozloučit s osobností, která poznamenala dlouhou řadu studentů. Jeho odborný život byl trvale spojen s Vysokou školou chemicko-technologickou, kterou absolvoval v roce 1950 (tehdy ještě Fakultou chemicko-technologického inženýrství ČVUT). Téhož roku se stal asistentem na Ústavu analytické chemie II vedeném prof. Čůtou a pomáhal rozvíjet instrumentální analýzu na VŠCHT. I když vědeckou kariéru začínal jako elektrochemik (jeho první citovaná publikace spolu s M. Hejtmánkem byla na téma „Konduktometrie a potenciometrie hydrolysy nikelnatých solí“ (Chem. Listy 46, 778 (1952)), habilitační práci obhajoval v roce 1968 v oboru NMR spektroskopie. Prožil období rozmachu molekulové spektroskopie a bylo jeho zásluhou, že VŠCHT vybavila svoje Centrální laboratoře infračerveným spektrometrem firmy Zeiss UR 10, později Perkin-Elmer 325 a od roku 1967 i 60 MHz NMR spektrometrem (získat v té době finanční prostředky na takové přístroje bylo mistrovským kouskem, který se se současnou situací nedá srovnávat). V letech 1966–1970 vedl laboratoř optické spektroskopie Centrálních laboratoří VŠCHT, která byla odborně i personálně přiřazena ke katedře analytické chemie. Patronem této laboratoře byl do posledních dnů i přesto, že v rámci administrativních přesunů byla vazba na katedru analytické chemie zrušena.

Ve vědecké práci byl vždy věrným propagátorem metod molekulové spektroskopie, zvláště infračervené a NMR spektroskopie, a dlouhá léta byl koordinátorem státního plánu výzkumu v této oblasti.

Zásluhou prof. Ksandra  katedra analytické chemie udržovala po více než dvacet let spolupráci s německými vysokými školami. Již koncem padesátých let to bylo s Martin-Luther-Universität v Halle/Saale, v pozdějších letech pak s Technische Hochschule Leuna-Merseburg. Spolupráce byla uskutečňována výměnou diplomantů a studentských praxí i mezinárodních soutěží ve strukturní analýze, pořádaných universitami v Halle, ev. Berlíně. Přínosem spolupráce bylo i pořádání společných seminářů v oblasti molekulární spektroskopie, střídavě v Německu a u nás.

Prof. Ksandr patřil mezi ty šťastlivce, které dlouho jakoby věk nepoznamenal. Takový zůstane v našich vzpomínkách, stejně jako jeho klidný a rozvážný hlas.

 

Čest jeho památce!

 

Karel Volka