Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc.

Prof. Lumír Sommer je vědeckou osobností v oboru anorganické analytické chemie. Věnuje se optickým analytickým metodám, spektrofotometrii a atomové spektrometrii. V současné době je profesorem na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně. V letech 1989-1991 byl děkanem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Působil na zahraničních univerzitách a za své rozsáhlé vědecké dílo obdržel řadu prestižních odborných ocenění.

Prof. Lumír Sommer,  přední světový odborník v oblasti molekulové a atomové spektroskopie a organických činidel, profesor analytické chemie na PřF MU (emeritní) a FCH VUT v Brně, se narodil 19.1.1929 v Opavě. Po absolvování reálného gymnázia v Ostravě studoval chemii a fyziku, později odbornou chemii (specializace analytická chemie) v letech 1948−1952 na PřF MU v Brně, kde po absolutoriu působil nejprve jako odborný asistent (1952−1958), posléze jako docent (1958−1964), profesor (1964−1995) a emeritní profesor (od r. 2000). Od roku 1995 působí jako profesor na Chemické fakultě VUT Brno. Hodnost kandidáta chemických věd (CSc.) získal v roce 1956 a hodnost doktora chemických věd (DrSc.) v r. 1964 (obě na VŠCHT Praha). Profesor Sommer byl také v letech 1962−1965 a 1989−1991děkanem PřF MU a v letech 1989−1994 vykonával funkci vedoucího, dnes jižž neexistující, Katedry analytické chemie.

Profesor Sommer se věnuje od roku 1952 intenzivní pedagogické práci ve všech oborech výuky (základní, speciální i postgraduální) a vychoval mnoho studentů dosahujících vynikajících výsledků doma i v zahraničí. V současné výuce dbá neustále na modernizaci a aktualizaci výuky analytické chemie, přičemž neustále sleduje literaturu v dané oblasti. Je členem komise pro obhajoby dizertačních prací v analytické chemii na MU v Brně a UP v Olomouci a členem celostátní česko-slovenské komise pro obhajoby doktorských disertačních prací (DSc.) v analytické chemii. Je také členem Rady pro postgraduální studium analytické chemie na MU v Brně, na VŠCHT Praha a na UP v Olomouci . V letech 1990−1997 a 1999−2000 byl členem pracovní skupiny chemie Akreditační komise vlády ČR. Jeho odborné zaměření pokrývá šširokou oblast anorganické analytické chemie, zejména optické analytické metody (molekulová spektrofotometrie ve VIS a UV oblasti, AAS a AES). Jako žžák a pokračovatel brněnské šškoly studia koordinačních sloučenin reprezentované jmény prof. Josefa Václava Dubského a prof. Arnoššta Okáče se stal zakladatelem směru spektrofotometrického studia interakcí iontů kovů s analyticky významnými organickými činidly v roztocích. Významným úspěchem byl výzkum azosloučenin (např. PAR, PANS, aj.), které se svými spolupracovníky syntetizoval mezi prvními ve světě a poté zkoumal jejich reakce s prakticky vešškerými ionty kovů nacházejícími se v periodické tabulce. Dále se ve svých vědeckých pracech zaměřoval také na studium komplexotvorných rovnováh, teorii analytických reakcí v roztocích, na analytickou chemii technicky významných vzácných prvků, stopovou prvkovou analýzu a analytickou chemii žživotního prostředí. Je autorem a spoluautorem více nežž 250 vědeckých prací, 4 monografií (mimo jiné Analytical Absorption Spectrophotometry in the Visible and Ultraviolet, Elsevier Science, Amsterdam 1989) a 14 učebních textů. Jeho publikační činnost stále nachází odezvu u mezinárodní vědecké veřejnosti v podobě desítek citací ročně (Web of Science uvádí přes 500 nezávislých citací od r. 1973 a h-index 17).

Na pozvání zahraničních pracoviššť absolvoval řadu přednᚹkových pobytů na evropských univerzitách i jinde v zahraničí (Kanada, USA, Indie, Japonsko).V letech 1969/1970 působil jako hostující profesor na Dalhousie University v Kanadě. V letech 1969−1974 a 1977−1989 pracoval v komisi pro analytickou chemii (V1) Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii (IUPAC) a byl také členem redakční rady mezinárodního časopisu pro analytickou chemii TALANTA v letech 1988 až 1998. Profesor Sommer je dlouholetým členem České společnosti spektroskopické a České společnosti chemické, přičemžž v r. 1998 byl oceněn Hanuššovou medailí za zásluhy o chemii. Jeho vědecká činnost byla oceněna v minulosti i v současné době řadou uznání, např. Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně v r. 2001 a 2004, Zlatá pamětní medaile VUT, aj. V roce 1997 byla jeho vědecká a pedagogická činnost oceněna zařazením do několika edicí „Marquis’ Who is who in the world“ nebo “Man of the Year” 1997/1998, 2000, 2001, 2002 a 2003 vyhlᚹených International Biographical Centre. V roce 2002 mu byla udělena Cena města Brna za vědu.

Bulletin Asociace českých chemických společností, 40, č. 1, 2009

zpět