Ing. Karel Ubik, CSc.  (1940 - 2019)

  

    Dne 5. října 2019 ve věku 79 let zemřel Ing. Karel Ubik, CSc., významná osobnost české hmotnostní spektrometrie. Karel Ubik se narodil 22. srpna 1940 v Brně-Líšni, kde vyrůstal až do roku 1945. Rodina se pak několikrát stěhovala, nejprve do Přibyslavi, kde začal v roce 1946 chodit do školy, o čtyři roky později do Hlinska v Čechách, a v roce 1964 do Semtína u Pardubic. Po ukončení jedenáctileté střední školy byl přijat na VŠCHT v Pardubicích. Během studií se zapojil do vědecké práce školy jako asistent a později jako starší pomocná vědecká síla. V roce 1962 nastoupil vojenskou službu ve Výzkumném ústavu Ministerstva vnitra, kde po ukončení devítiměsíční vojenské služby ještě více než rok pracoval. Jeho vědecká kariéra je úzce spjata s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB AV ČR, dříve ÚOCHAB ČSAV) v Praze, kam nastoupil v roce 1965 na tříletý studijní pobyt a zůstal mu pak věrný plných 41 let. V ÚOCHB začínal v Ústřední analytické laboratoři, kde vyvíjel nové metody organické elementární analýzy. V roce 1970 obhájil kandidátskou disertační práci na téma Automatizace v organické elementární analýze.

   S hmotnostní spektrometrií začal v roce 1971, kdy přešel do laboratoře vedené doktorem Ladislavem Dolejšem. Laboratoř hmotové spektrometrie tehdy disponovala špičkovým hmotnostním spektrometrem MS902 (AEI). Karel se začal stále více zajímat o využití hmotnostní spektrometrie pro strukturní analýzu přírodních látek. Řada jeho prací z té doby je věnována identifikaci obranných látek a feromonů hmyzu, strukturní analýze těkavých látek, lipidům a kutikulárním voskům rostlin a hmyzu. Vedoucím Laboratoře hmotové spektrometrie se stal v roce 1984 a jeho skupina se začala rychle rozvíjet. O tři roky později se hlavně jeho přičiněním podařilo zakoupit další skvělý přístroj, sektorový hmotnostní spektrometr ZAB-EQ (VG Analytical). S jeho pomocí studoval strukturu celé řady přírodních látek, steroidů, saponinů, fenolických látek, flavonoidů a alkaloidů. Značnou pozornost věnoval i strukturní analýze peptidů, zejména analogům inzulínu. Jeho laboratoř měla za úkol i rutinní servisní analýzy produktů organické syntézy a jeho rukama tak prošly stovky organických látek včetně těch s mimořádnými biologickými aktivitami, které později ÚOCHB proslavily. Karel Ubik byl velmi technicky nadaný a zejména jeho zásluhou se dařilo udržet spektrometr ZAB-EQ v provozu a v dobré kondici po mimořádně dlouho dobu - více než 22 let. V roce 2002 pořídil MALDI spektrometr Reflex IV (Bruker), což umožnilo rozvoj proteomické hmotnostní spektrometrie v ÚOCHB. Karel podporoval hmotnostní spektrometrii i v ostatních odděleních Ústavu, pomáhal při výběru a provozu prvních stolních GC/MS a LC/MS přístrojů. Pro všechny byla mimořádným zážitkem již samotná návštěva jeho kanceláře v suterénní místnosti. Na stole, židlích, skříních, policích i okenním parapetu byly vysoké stohy různých papírů, dokumentů a časopisů, ve kterých se však bez problémů orientoval a vždy hned našel vše potřebné. Karel Ubik absolvoval řadu zahraničních cest a několik stáží, během kterých spolupracoval s předními organickými chemiky včetně Prof. J. Meinwalda (Cornell University) a Prof. G. D. Prestwiche (University of Utah). Díky četným spolupracím v oblasti chemické ekologie navštívil kromě USA i řadu dalších států, namátkou Bulharsko, Kubu nebo Mexiko. Publikoval více než 120 článků v odborných časopisech, nespočet konferenčních příspěvků a vytvořil několik patentů. Věnoval se i pedagogické činnosti, vydal skripta o hmotnostní spektrometrii, byl zván na přednášky na přední české univerzity i do zahraničí a pravidelně přednášel na Školách hmotnostní spektrometrie. Od roku 2006 si užíval zasloužený důchod ve svém domku ve Stehelčevsi na Kladensku, kde se věnoval svým koníčkům. Své bohaté zkušenosti však i nadále předával mladší generaci. Nelze opomenout jeho nadšení a pomoc při přípravě exponátů pro Muzeum hmotnostní spektrometrie v ústavu, v němž po většinu svého života úspěšně působil.

Karel Ubik patřil mezi nestory české hmotnostní spektrometrie. Budeme na něj s úctou a vděčností vzpomínat.

 

Josef Cvačka

 

Foto © Karel Stránský (černobílá fotografie). Autor barevné fotografie je neznámý